Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

2. Faktury VAT albo potwierdzone przez Burmistrza lub upoważnionego pracownika urzędu za zgodności z oryginałem ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego.

3. Dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 1149 ze zm.) – w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła.”,

4. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru.

Urząd Miasta i Gminy we Wleniu
Plac Bohaterów Nysy 7
59-610 Wleń
Referat Planowania i Finansów - pok. nr 14
tel. 757136079
e-mail: podatki@wlen.pl
w godzinach: poniedziałek: 8.00-17.00
wtorek-czwartek: 7.30 -15.30
piątek: 7.30 -14.30

Brak.

Wydanie decyzji w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.


Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji w terminie:

- od 1 kwietnia do 30 kwietnia danego roku – jeżeli wniosek został złożony w terminie od 1 lutego do ostatniego dnia lutego danego roku,

- od 1 października do 30 października danego roku – jeżeli wniosek został złożony w terminie od 1 sierpnia do 31 sierpnia danego roku.

  • Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2188).
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do  produkcji rolnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2466).
  • Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie  stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2489).

W przypadku decyzji odmownej wnioskującemu przysługuje prawo odwołania się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem  Burmistrza Miasta i Gminy Wleń.

Formularze i załączniki:

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego [pdf, 871.24 KB]

Obowiązkowy załącznik do wniosku o zwrot podatku akcyzowego 2020 r. [pdf, 82.9 KB]

Wykaz faktur VAT zakupu oleju napędowego do zwrotu podatku akcyzowego [pdf, 45.08 KB]

Kategorie:

Referat Budżetu i Finansów

Urząd Miasta i Gminy Wleń

| Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Przebudowa strony www Gminy Wleń i dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępniona na stronie internetowej: www.bip.wlen.pl informacją na temat przetwarzania przez Urząd Miasta i Gminy Wleń danych osobowych.