Zaświadczenia w sprawach podatkowych

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia.
2. Jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika do wniosku musi być dołączony oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.
3. Dowód zapłaty opłaty skarbowej.

Urząd Miasta i Gminy we Wleniu
Plac Bohaterów Nysy 7
59-610 Wleń
Referat Planowania i Finansów - pok. nr 14
tel. 757136079
e-mail: podatki@wlen.pl
w godzinach: poniedziałek: 8.00-17.00
wtorek-czwartek: 7.30 -15.30
piątek: 7.30 -14.30

Od zaświadczenia pobierana jest opłata skarbowa. Opłacie skarbowej nie podlegają zaświadczenia wydawane w sprawach określonych w art. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z  2019 r., poz. 1000). Ponadto od opłaty skarbowej zwolnione są  podmioty określone w art. 7 ww. ustawy oraz złożenie dokumentu  stwierdzającego ustanowienie pełnomocnictwa lub jego kopii określone w  części IV załącznika do ustawy o opłacie skarbowej.
Kwotę opłaty skarbowej można wpłacić gotówką w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Miasta i Gminy Wleń:
BS Lwówek Śląski O/Wleń
80 8384 1019 0000 0228 2000 0001

Usługa umożliwia wydanie zaświadczenia w sprawach podatkowych. Zaświadczenie odbiera się osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa do  odbioru dokumentów. W przypadku nie wydania zaświadczenia opłata  skarbowa podlega zwrotowi, na wniosek występującego o zaświadczenie.  Wniosek ze wskazaniem sposobu odbioru opłaty skarbowej należy złożyć  w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Wleń w pok. 6 na I piętrze.

Sprawy podatkowe powinny być regulowane bez zbędnej zwłoki, nie  później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z  2019 r., poz. 900 ze zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 2344),
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 ze zm.)

Odmowa wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę następuje w drodze postanowienia, na które można wnieść zażalenie w terminie 7 dni od jego doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Wleń.

Formularze i załączniki:

Wniosek o wydanie zaświadczenia - osoby fizyczne [pdf, 117.42 KB]

Wniosek o wydanie zaświadczenia - osoby prawne [pdf, 65.93 KB]

Wniosek o wydanie zezwolenia na wykreślenie hipoteki [pdf, 63.87 KB]

Kategorie:

Referat Budżetu i Finansów

Urząd Miasta i Gminy Wleń

| Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Przebudowa strony www Gminy Wleń i dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępniona na stronie internetowej: www.bip.wlen.pl informacją na temat przetwarzania przez Urząd Miasta i Gminy Wleń danych osobowych.