Podatek rolny od osób fizycznych

1. Informacja w sprawie podatku rolnego składa się na formularzu IR-1 wraz z załącznikami ZIR-1, ZIR-2 oraz ZIR-3 . Informację w sprawie podatku rolnego należy złożyć w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku, organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów. Obowiązek składania informacji w sprawie podatku rolnego dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg przewidzianych w ustawie o podatku rolnym.

2. Dokumenty potwierdzające powstanie obowiązku podatkowego, np. akt notarialny, umowa kupna-sprzedaży, umowa dzierżawy itp.

3. Dokumenty potwierdzające zmianę podstawy opodatkowania w przypadku zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość
opodatkowania.

4. Pisemne uzasadnienie przyczyny zmiany, w przypadku zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opodatkowania.

5. Pełnomocnictwo, w przypadku działania przez pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

Urząd Miasta i Gminy we Wleniu
Plac Bohaterów Nysy 7
59-610 Wleń
Referat Planowania i Finansów – pok. nr 14
tel. 757136079
e-mail: podatki@wlen.pl
w godzinach: poniedziałek: 8.00-17.00
wtorek-czwartek: 7.30-15.30
piątek: 7.30-14.30

Złożenie informacji jest wolne od opłat. Złożenia pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł.

Wysokość podatku rolnego jest ustalana przez organ podatkowy w drodze decyzji.
Termin płatności podatku rolnego określa art. 6a ust. 6 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym. Podatek płatny jest w czterech ratach do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Wpłaty można dokonywać gotówką w kasie lub na konto bankowe Urzędu  Miasta i Gminy Wleń: Bank Spółdzielczy Lwówek Śląski Oddział Wleń 80 8384 1019 0000 0228 2000 0001.

Po upływie terminu płatności nieopłaconej raty podatku wystawia się upomnienie, na podstawie którego należność winna być uregulowana w ciągu siedmiu dni od daty otrzymania. W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego (wg właściwości) w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:
• od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstwa rolnego – równowartość pieniężną 2,5 kwintali żyta;
• od 1 ha fizycznego pozostałych gruntów – równowartość pieniężną 5 kwintali żyta.
Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2020, będąca podstawą do ustalenia  podatku rolnego na rok podatkowy 2020, wynosi 58,46 zł za 1 kwintal.

Stosownie do Uchwały nr XLVI/1587/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 kwietnia 2018 r. ( ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z 2018 r., poz. 2234), która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r., ulgi górskie naliczane są tylko w miejscowościach: Klecza, Radomice i Tarczyn.

• Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1256 ze zm.).
• Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie zaliczenia gmin oraz miast do jednego z czterech okręgów podatkowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 143, poz. 1614).
• Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 r. (M.P. z 2019 r., poz. 1017).     

Druki obowiązujące do 30 czerwca 2019 r.:                    

•Uchwała nr 143/XXII/16 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia formularzy informacji i deklaracji podatkowych. 

•Uchwała nr 162/XXIII/16 z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

NOWE DRUKI PODATKOWE OBOWIĄZUJĄCE OD DNIA 1 LIPCA 2019 ROKU:

 Dnia 1 lipca 2019 roku wchodzą w życie rozporządzenia Ministra Finansów:

- z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1104);

- z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1105);

- dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1126).

Ujednolicone wzory informacji i deklaracji będą miały zastosowanie w sytuacji powstania obowiązku podatkowego po dniu 30 czerwca 2019 roku. Dla sytuacji, w których obowiązek podatkowy powstał przed tym dniem, należy stosować wzory informacji i deklaracji do uchwały nr 162 /XXIII/16  Rady Gminy we Wleniu  z dnia 24 listopada 2016 r.

 

 


 

Od decyzji ustalającej wysokość podatku na dany rok służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze, które należy wnieść w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu wydającego decyzję, czyli Burmistrza Miasta i Gminy Wleń.

Formularze i załączniki:

IR-1 Informacja o gruntach -obowiązujący od 01.07.2019 r. [pdf, 154.03 KB]

ZIR-1 Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu [xls, 92.5 KB]

ZIR-2 Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania [xls, 84.5 KB]

ZIR-3 Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników [xls, 108.5 KB]

Załącznik nr 1 - Informacja w sprawie podatku rolnego- obowiązuje do 30-06-2019 [pdf, 180.98 KB]

Załącznik nr 2 - Dane o nieruchomościach rolnych- obowiązuje do 30-06-2019 [pdf, 107.19 KB]

Kategorie:

Referat Budżetu i Finansów

Urząd Miasta i Gminy Wleń

| Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Przebudowa strony www Gminy Wleń i dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępniona na stronie internetowej: www.bip.wlen.pl informacją na temat przetwarzania przez Urząd Miasta i Gminy Wleń danych osobowych.