Podatek od środków transportowych

1.Deklaracja na podatek od środków transportowych. Podatnicy są obowiązani corocznie składać deklarację DT-1 wraz z załącznikiem DT-1/A na dany rok podatkowy w terminie do dnia 15 lutego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. Dodatkowymi okolicznościami powodującymi konieczność złożenia deklaracji są:
- wygaśniecie obowiązku podatkowego w trakcie roku podatkowego,
- zmiana miejsca zamieszkania albo siedziby podatnika,
- korekta nieprawidłowo wypełnionej deklaracji, jak również,
- przedłużenie okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu.

2. DT-1/A Załącznik do deklaracji DT-1.

3. Faktura lub umowa kupna-sprzedaży, dowód rejestracyjny – do okazania lub ksero dokumentów.

4. Decyzja o wycofaniu czasowym pojazdu z ruchu.

Urząd Miasta i Gminy we Wleniu
Plac Bohaterów Nysy 7
59-610 Wleń
Referat Planowania i Finansów – pok. nr 14
tel. 757136079
e-mail: podatki@wlen.pl
w godzinach: poniedziałek: 8.00-17.00
wtorek-czwartek: 7.30-15.30
piątek: 7.30-14.30

Brak opłat związanych ze składaniem deklaracji.

Wysokość podatku od środków transportowych jest określana przez podatnika w deklaracji. W przypadku nie wywiązania się z obowiązku podatkowego w myśl art. 21 § 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa, organ podatkowy wydaje decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego.

W przypadku dokonywania wpłaty po terminie, do kwoty wpłaty należy doliczyć odsetki liczone od terminu płatności do dnia dokonania wpłaty. Odsetek nie nalicza się, jeżeli ich wysokość nie przekracza trzykrotności opłaty dodatkowej pobieranej przez "Pocztę Polską" za polecenie przesyłki listowej (odsetek nie nalicza się, gdy nie przekraczają one wartości 8,70 zł).

Po upływie terminu płatności  nieopłaconej raty podatku wystawia się upomnienie , na podstawie którego należność winna być uregulowana w ciągu siedmiu dni od daty otrzymania. W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł  wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego (wg właściwości) w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.

Terminy płatności podatku od środków transportowych określa art. 11 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Opłaty płatne są bez wezwania w 2 równych ratach w terminie do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku. Jeżeli obowiązek powstał:
1. po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września roku podatkowego, podatek za ten rok płatny jest w dwóch równych ratach w terminie:
a. w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego – I rata
b. do dnia 15 września roku podatkowego – II rata.
2. po dniu 1 września podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni
od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Obliczony w deklaracji podatek należy wpłacić bez wezwania gotówką w kasie lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Wleń: BS Lwówek Śląski O/Wleń 80 8384 1019 0000 0228 2000 0001

• Ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1170 ze zm.).
• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja Podatkowa (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 900 ze zm.).
• Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2436)
• Uchwała nr 91/XV/19 z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

Od decyzji określającej wysokość podatku na dany rok służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze, które należy wnieść w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu wydającego decyzję, czyli Burmistrza Miasta i Gminy Wleń.

Formularze i załączniki:

Uchwała nr 91/XV/19 z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych. [pdf, 79.63 KB]

DT - 1 deklaracja na podatek od środków transportowych [pdf, 74.13 KB]

DT -1A - załącznik do deklracji DT-1 [pdf, 66.03 KB]

Kategorie:

Referat Budżetu i Finansów

Urząd Miasta i Gminy Wleń

| Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Przebudowa strony www Gminy Wleń i dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępniona na stronie internetowej: www.bip.wlen.pl informacją na temat przetwarzania przez Urząd Miasta i Gminy Wleń danych osobowych.