Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

1. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości składamy na formularzu IN-1 wraz z załącznikami ZIN-1, ZIN-2 oraz ZIN-3. Informację w sprawie podatku od nieruchomości należy złożyć w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku, organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia nieruchomości. Obowiązek składania informacji dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg przewidzianych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.

2. Dokumenty potwierdzające powstanie obowiązku podatkowego, np. akt notarialny, umowa kupna-sprzedaży, umowa dzierżawy nieruchomości będącej własnością jednostki samorządu terytorialnego itp.

3. Dokumenty potwierdzające zmianę podstawy opodatkowania w przypadku zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opodatkowania.

4. Pisemne uzasadnienie przyczyny zmiany, w przypadku zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opodatkowania.

5. Pełnomocnictwo, w przypadku działania przez pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

Urząd Miasta i Gminy we Wleniu
Plac Bohaterów Nysy 7
59-610 Wleń
Referat Planowania i Finansów pok. nr 14
tel. 757136079
e-mail: podatki@wlen.pl
w godzinach: poniedziałek 8.00-17.00
wtorek-czwartek 7.30-15.30
piątek 7.30-14.30

Złożenie informacji jest wolne od opłat. Złożenia pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł.

Wysokość podatku od nieruchomości jest ustalana przez organ podatkowy w drodze decyzji. Podatek od nieruchomości płatny jest w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września oraz 15 listopada. Danina będzie płatna jednorazowo w przypadkach, gdy jej kwota nie przekroczy 100 zł. W takiej sytuacji właściciel lub posiadacz nieruchomości będzie musiał zapłacić podatek jednorazowo, w terminie płatności pierwszej raty. Jeżeli decyzja nie została doręczona co najmniej na 14 dni przed terminem płatności raty podatku określonym w decyzji, to termin jej płatności wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W przypadku dokonywania wpłaty po terminie, do kwoty wpłaty należy doliczyć odsetki liczone od terminu płatności do dnia dokonania wpłaty. Odsetek nie nalicza się, jeżeli ich wysokość nie przekracza trzykrotności opłaty dodatkowej pobieranej przez "Pocztę Polską" za polecenie przesyłki listowej (odsetek nie nalicza się, gdy nie przekraczają one wartości 8,70 zł).

Wpłaty można dokonywać gotówką w kasie lub na konto bankowe Urzędu Miasta i Gminy Wleń: BS Lwówek Śląski  O/Wleń 80 8384 1019 0000 0228 2000 0001.

Po upływie terminu płatności nieopłaconej raty podatku wystawia się upomnienie, na podstawie którego należność winna być uregulowana w ciągu siedmiu dni od daty otrzymania. W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego (wg właściwości) w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.

  • Ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1170 ze zm.).
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja Podatkowa (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 900 ze zm.).
  • Uchwała nr 90/XV/19 z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Druki obowiązujące do 30 czerwca 2019 r.:

  • Uchwała nr 143/XXII/16 z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
  • Uchwała nr 162/XXIII/16 z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

NOWE DRUKI PODATKOWE OBOWIĄZUJĄCE OD DNIA 1 LIPCA 2019 ROKU:

 

Dnia 1 lipca 2019 roku wchodzą w życie rozporządzenia Ministra Finansów:

- z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1104);

- z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1105);

- dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1126).

Ujednolicone wzory informacji i deklaracji będą miały zastosowanie w sytuacji powstania obowiązku podatkowego po dniu 30 czerwca 2019 roku. Dla sytuacji, w których obowiązek podatkowy powstał przed tym dniem, należy stosować wzory informacji i deklaracji do uchwały nr 162 /XXIII/16  Rady Gminy we Wleniu  z dnia 24 listopada 2016 r.

 

 


 

Od decyzji ustalającej wysokość podatku na dany rok służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które należy wnieść w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu wydającego decyzję, czyli Burmistrza Miasta i Gminy Wleń.

Formularze i załączniki:

Uchwała 90/XV/19 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości [pdf, 71.68 KB]

IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych -obowiązujący od 01.07.2019 r. [pdf, 170.25 KB]

ZIN-1 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu [xls, 96.5 KB]

ZIN-2 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania [xls, 97 KB]

ZIN-3 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników [xls, 111 KB]

Załącznik nr 1 - Informacja w sprawie podatku od nieruchomości - obowiązuje do 30-06-2019 [pdf, 242.01 KB]

Załącznik nr 2 - Dane o nieruchomościach- obowiązuje do 30-06-2019 [pdf, 141.61 KB]

Kategorie:

Referat Budżetu i Finansów

Urząd Miasta i Gminy Wleń

| Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Przebudowa strony www Gminy Wleń i dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępniona na stronie internetowej: www.bip.wlen.pl informacją na temat przetwarzania przez Urząd Miasta i Gminy Wleń danych osobowych.