Podatek leśny od osób fizycznych

1. Informacja w sprawie podatku leśnego składamy na formularzu IL-1 wraz z załącznikami ZIL-1, ZIL-2 oraz ZIL-3. Informację w sprawie podatku leśnego należy złożyć w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku, organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotu opodatkowania. Obowiązek składania informacji dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg przewidzianych w ustawie o podatku leśnym.

2. Dokumenty potwierdzające powstanie obowiązku podatkowego, np. akt notarialny, umowa kupna-sprzedaży, umowa dzierżawy itp.

3. Dokumenty potwierdzające zmianę podstawy opodatkowania w przypadku zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opodatkowania.

4. Pisemne uzasadnienie przyczyny zmiany, w przypadku zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opodatkowania.

5. Pełnomocnictwo, w przypadku działania przez pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

Urząd Miasta i Gminy we Wleniu
Plac Bohaterów Nysy 7
59-610 Wleń

Referat Planowania i Finansów – pok. nr 14
tel. 757136079
e-mail: podatki@wlen.pl
w godzinach: poniedziałek: 8.00-17.00
wtorek-czwartek: 7.30-15.30
piątek: 7.30-14.30

Złożenie informacji jest wolne od opłat. Złożenia pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł.

Wysokość podatku leśnego ustala organ podatkowy w drodze decyzji.

Terminy płatności podatku leśnego określa art. 6 ust. 3 ustawy z dnia  30 października 2002r. o podatku leśnym. Podatek płatny jest w czterech ratach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. Jeżeli decyzja nie została doręczona co najmniej na 14 dni przed terminem płatności raty podatku określonym w decyzji, to termin jej płatności wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.               

W przypadku dokonywania wpłaty po terminie, do kwoty wpłaty należy doliczyć odsetki liczone od terminu płatności do dnia dokonania wpłaty. Odsetek nie nalicza się, jeżeli ich wysokość nie przekracza trzykrotności opłaty dodatkowej pobieranej przez "Pocztę Polską" za polecenie przesyłki listowej (odsetek nie nalicza się, gdy nie przekraczają one wartości 8,70 zł).


Wpłaty można dokonać gotówką w kasie lub na konto Urzędu Miasta i Gminy Wleń: BS Lwówek Śląski O/Wleń 80 8384 1019 0000 0228 2000 0001.


Po upływie terminu płatności nieopłaconej raty podatku wystawia się  upomnienie, na podstawie którego należność winna być uregulowana w ciągu siedmiu dni od daty otrzymania. W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego (wg właściwości) w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.

Podstawą do naliczenia podatku leśnego na 2020 rok jest średnia cena sprzedaży drewna ogłoszona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze III kwartały 2019 roku. Średnia cena sprzedaży drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 roku wynosiła 194,24 zł za 1 m3.


Podatek leśny od 1 ha na 2020 rok wynosi:
- dla lasów - równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna - 42,73 zł
(tj. 0,220 m3 x 194,24 zł = 42,73 zł).

  • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 888) 
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 900 ze zm.)
  • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r.

Druki obowiązujące do 30 czerwca 2019 r.:

  • Uchwała nr 143/XXII/16 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
  • Uchwała nr 162/XXIII/16 z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia formularzy informacji i deklaracji podatkowych

NOWE DRUKI PODATKOWE OBOWIĄZUJĄCE OD DNIA 1 LIPCA 2019 ROKU:

 

Dnia 1 lipca 2019 roku wchodzą w życie rozporządzenia Ministra Finansów:

- z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1104);

- z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1105);

- dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1126).

Ujednolicone wzory informacji i deklaracji będą miały zastosowanie w sytuacji powstania obowiązku podatkowego po dniu 30 czerwca 2019 roku. Dla sytuacji, w których obowiązek podatkowy powstał przed tym dniem, należy stosować wzory informacji i deklaracji do uchwały nr 162 /XXIII/16  Rady Gminy we Wleniu  z dnia 24 listopada 2016 r.

 

 

Od decyzji ustalającej wysokość podatku na dany rok służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze, które należy wnieść w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu wydającego decyzję, czyli Burmistrza Miasta i Gminy Wleń.

Formularze i załączniki:

IL-1 informacja o lasach - obowiązujący od 01.07.2019 r. [pdf, 140.07 KB]

ZIL-1 Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu [xls, 94 KB]

ZIL-2 Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania [xls, 93.5 KB]

ZIL-3 Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników [xls, 108 KB]

Załącznik nr 1 - Informacja w sprawie podatku leśnego- obowiązuje do 30-06-2019 [pdf, 167.35 KB]

Załącznik nr 2 - Dane o nieruchomościach leśnych- obowiązuje do 30-06-2019 [pdf, 136.82 KB]

Kategorie:

Referat Budżetu i Finansów

Urząd Miasta i Gminy Wleń

| Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Przebudowa strony www Gminy Wleń i dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępniona na stronie internetowej: www.bip.wlen.pl informacją na temat przetwarzania przez Urząd Miasta i Gminy Wleń danych osobowych.