Wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej

Wniosek powinien zawierać:

 1. imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego;

 2. cel zajęcia pasa drogowego;

 3. lokalizację i powierzchnię zajętego pasa drogowego, a w przypadku reklam powierzchnię reklamy;

 4. planowany okres zajęcia pasa drogowego.

 

Do wniosku należy załączyć:

a) szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1.000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, a w przypadku umieszczenia reklamy - z podaniem jej wymiarów;

b) zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych.

c) projekt organizacji ruchu związany z robotami prowadzonymi w pasie drogowym powinien określać sposób zabezpieczenia tych robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót do wniosku, należy dołączyć dodatkowo:

a) ogólny plan orientacyjny w skali 1:10.000 lub 1:25.000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu;

b) oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

 1. c) W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót do wniosku, o którym mowa w ust. 1, zarządca drogi może zażądać dostarczenia dodatkowych dokumentów, a w szczególności:

 • projektu budowlanego obiektu umieszczanego w pasie drogowym;

 • harmonogramu robót prowadzonych w pasie drogowym, zwłaszcza w przypadkach etapowego prowadzenia robót.

Referat Inwestycji

Pokój nr 3 tel. 75 7136 084, 75 7136 085 e-mail: inwestycje@wlen.pl

Zwolnienie z opłaty skarbowej.

Stawki opłaty za zajęcie pasa drogowego określa Uchwała nr Nr 52/XII/07

Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 29 października 2007 roku określenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Wleń.

Opłatę dokonuje się w kasie lub na konto Urzędu Miasta i Gminy Wleń

80 8384 1019 0000 0228 2000 0001

Odpowiedź na wniosek udzielana jest w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku

 • art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 Nr 260 z późn. zm.),

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004r., Nr 140, poz. 1481)

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.).

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012r., poz.1282 z późn. zm.).

 • Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.).

 • ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r., poz. 1409 z późn. zm.).

 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r., Nr 43, poz.430 z późn. zm.).

 • Uchwała nr Nr 52/XII/07

 • Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 29 października 2007 roku określenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Wleń.

Od decyzji organu służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Wleń, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Zezwolenie dotyczy:

 1. prowadzenia robót w pasie drogowym,

 2. umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

 3. umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,

 4. zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. 1-3.

Kategorie:

Referat Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

Urząd Miasta i Gminy Wleń

| Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Przebudowa strony www Gminy Wleń i dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępniona na stronie internetowej: www.bip.wlen.pl informacją na temat przetwarzania przez Urząd Miasta i Gminy Wleń danych osobowych.