Zmiana imienia i nazwiska - decyzja administracyjna

- dowód osobisty wnioskodawcy do wglądu,

- wniosek o zmianę imienia lub nazwiska wraz z uzasadnieniem,    

- do zmiany nazwiska lub imienia małoletnich dzieci konieczna jest zgoda drugiego z rodziców,

- jeżeli w chwili zmiany nazwiska lub imienia dziecko ukończyło 13 lat, do zmiany nazwiska lub imienia dziecka potrzebne jest także wyrażenie zgody przez dziecko,

- inne dokumenty uzasadniające zmianę nazwiska lub imienia.

Miejsce załatwienia sprawy/adres korespondencyjny:

Urząd Miasta i Gminy Wleń

Urząd Stanu Cywilnego

59-610 Wleń, pl. Bohaterów Nysy 7, pokój nr 2, tel. (75) 71 36 086

Godziny przyjmowania interesantów:

poniedziałek: 8.00 -17.00, wtorek, środa, czwartek: 7.30 – 15.30, piątek: 7.30 – 14.30 

Komórka odpowiedzialna: Urząd Stanu Cywilnego

37 zł

Termin załatwienia sprawy:zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym – 1 miesiąc, sprawa szczególnie skomplikowana – 2 miesiące

Sposób załatwienia sprawy: wydanie decyzji o zmianie imienia lub nazwiska

Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 10)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r . – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 23).      

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu za pośrednictwem kierownika USC we Wleniu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się do wybranego kierownika USC. Osoby zamieszkałe poza granicami RP mogą złożyć wniosek o zmianę imienia lub nazwiska za pośrednictwem konsula RP.

Zgoda dziecka oraz drugiego z rodziców na zmianę nazwiska lub imienia dziecka musi zostać wyrażona osobiście przed kierownikiem USC lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby zamieszkałe za granicą mogą wyrazić zgodę za pośrednictwem konsula RP.

W przypadku braku porozumienia między rodzicami dziecka co do zmiany jego nazwiska lub imienia, każde z nich może zwrócić się do sądu opiekuńczego o wyrażenie zgody na zmianę nazwiska lub imienia dziecka.

 

Kategorie:

Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Miasta i Gminy Wleń

| Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Przebudowa strony www Gminy Wleń i dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępniona na stronie internetowej: www.bip.wlen.pl informacją na temat przetwarzania przez Urząd Miasta i Gminy Wleń danych osobowych.