Zezwolenie na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa

- dowody osobiste wnioskodawców do wglądu,

- wniosek wraz z uzasadnieniem ( dokumenty potwierdzające uzasadnienie wniosku ).

Miejsce załatwienia sprawy/adres korespondencyjny:

Urząd Miasta i Gminy Wleń

Urząd Stanu Cywilnego

59-610 Wleń, pl. Bohaterów Nysy 7, pokój nr 2, tel. (75) 71 36 086

Godziny przyjmowania interesantów:

poniedziałek: 8.00 -17.00, wtorek, środa, czwartek: 7.30 – 15.30, piątek: 7.30 – 14.30Komórka odpowiedzialna: Urząd Stanu Cywilnego

39 zł

Termin załatwienia sprawy: niezwłocznie

 

Sposób załatwienia sprawy: wydanie zezwolenia

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz.U. z 2014 r. poz. 1741 z późn. zm. )

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r - Kodeks rodzinny i opiekuńczy  ( tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 583 z późn. zm. ),

ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( tekst jednolity: Dz.U. z 2015r. poz. 783 z późn. zm. )

Wniosek do Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim w terminie 14 dni od dnia doręczenia przez kierownika USC zawiadomienia o przyczynach odmowy wydania zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca, czy przyczyny odmowy wskazane w zawiadomieniu uzasadniają odmowę dokonania czynności.

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem ustawowego terminu - jednego miesiąca, jeżeli przemawiają za tym ważne względy.

Kategorie:

Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Miasta i Gminy Wleń

| Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Przebudowa strony www Gminy Wleń i dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępniona na stronie internetowej: www.bip.wlen.pl informacją na temat przetwarzania przez Urząd Miasta i Gminy Wleń danych osobowych.