Zawarcie małżeństwa

  • dokument tożsamości do wglądu;

  • pisemne zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

  • zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo składa:

  • zapewnienie;

  • odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał w związku małżeńskim – odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa, jeżeli na podstawie pozostałych składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa;

  • dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo, chyba, że na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. - Prawo prywatne międzynarodowe jego możność zawarcia małżeństwa jest oceniana na podstawie prawa polskiego;

Jeżeli otrzymanie dokumentu stwierdzającego, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo, napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia tego dokumentu. W postępowaniu o zwolnienie cudzoziemca od złożenia dokumentu sąd na podstawie właściwego prawa ustala, czy osoba ta może zawrzeć małżeństwo.

Miejsce załatwienia sprawy/adres korespondencyjny:

Urząd Miasta i Gminy Wleń

Urząd Stanu Cywilnego

59-610 Wleń, pl. Bohaterów Nysy 7, pokój nr 2, tel. (75) 71 36 086

Godziny przyjmowania interesantów:

poniedziałek: 8.00 -17.00, wtorek, środa, czwartek: 7.30 – 15.30, piątek: 7.30 – 14.30Komórka odpowiedzialna:Urząd Stanu Cywilnego

84 zł (za sporządzenie aktu małżeństwa)

Termin załatwienia sprawy: niezwłocznie

 

Sposób załatwienia sprawy:

Przyjęcie pisemnych zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa od osób zamierzających zawrzeć małżeństwo. W przypadku osób zamierzających zawrzeć ślub konkordatowy, kierownik USC wydaje zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

Ustawa z dnia 28 listopada 2014r . – Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz.U. z 2014 r. poz. 1741 z późn. zm. ) – art. 76 – 89

Ustawa z dnia 25 lutego 1964r - Kodeks rodzinny i opiekuńczy  ( tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 583 z późn. zm. )

Wniosek do Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim w terminie 14 dni od dnia doręczenia przez kierownika USC zawiadomienia o przyczynach odmowy: wydania zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, sporządzenia aktu małżeństwa zawartego przed duchownym, czy przyczyny odmowy wskazane w zawiadomieniu uzasadniają odmowę dokonania czynności.

Pisemne zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa składa się osobiście przed kierownikiem USC albo konsulem.

Kategorie:

Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Miasta i Gminy Wleń

| Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Przebudowa strony www Gminy Wleń i dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępniona na stronie internetowej: www.bip.wlen.pl informacją na temat przetwarzania przez Urząd Miasta i Gminy Wleń danych osobowych.