Wydawanie odpisów z aktów stanu cywilnego

dokument tożsamości wnioskodawcy do wglądu

Miejsce załatwienia sprawy/adres korespondencyjny:

Urząd Miasta i Gminy Wleń

Urząd Stanu Cywilnego

59-610 Wleń, pl. Bohaterów Nysy 7, pokój nr 2, tel. (75) 71 36 086

Godziny przyjmowania interesantów:

poniedziałek: 8.00 -17.00, wtorek, środa, czwartek: 7.30 – 15.30, piątek: 7.30 – 14.30

Komórka odpowiedzialna: Urząd Stanu Cywilnego

- odpis zupełny – 33,- zł

- odpis skrócony (polski oraz na druku wielojęzycznym) - 22,- zł

Termin załatwienia sprawy: w ciągu 7 – 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku (niezwłocznie – jeżeli akt stanu cywilnego znajduje się w rejestrze stanu cywilnego)

 

Sposób załatwienia sprawy: wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz.U. z 2014 r. poz. 1741 z późn. zm. ) – art. 44

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 23)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm. )

Od decyzji odmownej przysługuje stronie odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu za pośrednictwem kierownika USC we Wleniu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Odpisy wydaje się osobie, której akt dotyczy, lub jej małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi, osobie, która wykaże w tym interes prawny, sądowi, prokuratorowi, organizacjom społecznym, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny, oraz organom administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań.

Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego można złożyć w dowolnym urzędzie stanu cywilnego.

Formularze i załączniki:

wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego [pdf, 64.13 KB]

Kategorie:

Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Miasta i Gminy Wleń

| Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Przebudowa strony www Gminy Wleń i dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępniona na stronie internetowej: www.bip.wlen.pl informacją na temat przetwarzania przez Urząd Miasta i Gminy Wleń danych osobowych.