Sprostowanie aktu stanu cywilnego

dowód osobisty wnioskodawcy do wglądu

Miejsce załatwienia sprawy/adres korespondencyjny:

Urząd Miasta i Gminy Wleń

Urząd Stanu Cywilnego

59-610 Wleń, pl. Bohaterów Nysy 7, pokój nr 2, tel. (75) 71 36 086

Godziny przyjmowania interesantów:

poniedziałek: 8.00 -17.00, wtorek, środa, czwartek: 7.30 – 15.30, piątek: 7.30 – 14.30Komórka odpowiedzialna: Urząd Stanu Cywilnego

39 zł

Termin załatwienia sprawy: zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego– 1 miesiąc, sprawa szczególnie skomplikowana – 2 miesiące

 

Sposób załatwienia sprawy:wydanie odpisu zupełnego sprostowanego aktu stanu cywilnego

Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. – Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz.U. z 2014 r. poz. 1741 z późn. zm. ) – art. 35

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( Tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm. )

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 23)

Od decyzji odmownej przysługuje stronie odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu za pośrednictwem kierownika USC we Wleniu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Sprostowania aktu stanu cywilnego, który zawiera dane niezgodne z danymi zawartymi w aktach zbiorowych rejestracji stanu cywilnego lub z innym aktami stanu cywilnego, o ile stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych, albo  z zagranicznymi dokumentami stanu cywilnego, dokonuje kierownik urzędu stanu cywilnego, który go sporządził.

Formularze i załączniki:

Wniosek o sprostowanie [pdf, 46.94 KB]

Kategorie:

Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Miasta i Gminy Wleń

| Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Przebudowa strony www Gminy Wleń i dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępniona na stronie internetowej: www.bip.wlen.pl informacją na temat przetwarzania przez Urząd Miasta i Gminy Wleń danych osobowych.