Udostępnienie danych z rejestru dowodów osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodem osobistym

1. Wypełniony wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych lub wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym

2. Dowód uiszczenia opłaty

3. Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa

4. Wykazanie interesu prawnego do pozyskania danych

5. Uwiarygodnienie interesu faktycznego

Miejsce załatwienia sprawy/adres korespondencyjny:

Urząd Miasta i Gminy we Wleniu  Wydział Obywatelsko-Społeczny  59-610 Wleń  pl. Bohaterów Nysy 7

 tel. 075 7136 086

Komórka odpowiedzialna:

Wydział Obywatelsko-Społeczny Urzędu Miasta i Gminy we Wleniu  59-610 Wleń, pl. Bohaterów Nysy 7 pokój nr 2

1. Opłata wynosi 31 zł za udostępnienie danych jednostkowych oraz za udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi - wpłata na konto Urzędu Miasta i Gminy we Wleniu Bank Spółdzielczy Lwówek Śląski o/Wleń Nr 80 8384 1019 0000 0228 2000 0001.

2. Opłata za pełnomocnictwo wynosi 17 zł – wpłata na konto Urzędu Miasta i Gminy we Wleniu Bank Spółdzielczy Lwówek Śląski o/Wleń Nr 80 8384 1019 0000 0228 2000 0001 z adnotacją „opłata skarbowa”.

Opłata za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych stanowi dochód budżetu państwa.

Termin załatwienia sprawy:

Odpowiedź do 7 dni.

 

Sposób załatwienia sprawy:  

Organ gminy udostępnia w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych , dane dotyczące jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby na jednorazowy wniosek złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17.02.2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Dane jednostkowe udostępnione na podstawie wniosku nie mogą być wykorzystane w innym celu niż wskazanym w tym wniosku.

Organ gminy udostępnia na uzasadniony wniosek złożony przez uprawniony podmiot dokumentację związaną z dowodami osobistymi znajdujących się w ich posiadaniu.

Ustawa z dnia 06 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (Dz.U. z 2010r. Nr 167, poz. 1131 z późn.zm).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz.U. z 2011r. Nr 243, poz.1452 z późn.zm.)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz.U. z 2012r., poz. 75 z późn.zm.).

Ustawa z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz.U. z 2015r., poz.783 z późn. zm.).

Od decyzji odmawiającej udostępnienie danych służy odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego  w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Do uzyskania danych z Rejestru Dowodów Osobistych, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w ustawach szczególnych, są uprawnieni:

I.nieodpłatnie:

   - organy prokuratury, organy Policji;

   - Komendant Główny Straży Granicznej, Szef Służby Wywiadu Wojskowego, Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego, organy Służby Celnej, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej,  Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szef Agencji Wywiadu, Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych,   

   - sądy;

   - wywiad skarbowy,

   - komornik sądowy realizujący na podstawie ustaw szczególnych zadania publiczne;

II. odpłatnie:

   - inne podmioty jeżeli wykażą w tym interes prawny lub wykażą interes faktyczny, pod warunkiem uzyskania zgody osoby, której udostępniane dane dotyczą.

Formularze i załączniki:

Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych [pdf, 83.38 KB]

Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym [pdf, 94.27 KB]

Kategorie:

Referat Obywatelsko – Społeczny

Urząd Miasta i Gminy Wleń

| Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Przebudowa strony www Gminy Wleń i dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępniona na stronie internetowej: www.bip.wlen.pl informacją na temat przetwarzania przez Urząd Miasta i Gminy Wleń danych osobowych.