Zgłoszenie pobytu stałego

- Wypełniony formularz “Zgłoszenie pobytu stałego” z potwierdzeniem pobytu w lokalu, dokonane  przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu.

- Do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie ( np. umowa cywilno - prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu).

- Dowód osobisty lub paszport.

Miejsce załatwienia sprawy/adres korespondencyjny:

Urząd Miasta i Gminy, Referat Obywatelsko-Społeczny,  59-610 Wleń,  Pl.Bohaterów Nysy 7

tel. 75/7136087

 Komórka odpowiedzialna:

Referat Obywatelsko-Społeczny Urzędu Miasta i Gminy Wleń, Pl.Bohaterów Nysy 7, pokój nr 2

Brak

Opłata od pełnomocnictwa-17 zł. (zwolnieni  od opłaty są: małżonkowie, wstępni, zstępni lub rodzeństwo).

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie

Sposób załatwienia sprawy:

Obywatel polski dokonuje zameldowania się na pobyt stały w formie pisemnej na formularzu – „Zgłoszenie pobytu stałego” w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje.

Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. –Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U.z 2013r. poz. 267 z późn.zm.), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Ustawa z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności (tj. Dz.U. z 2015, poz. 388 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1852).

Brak 

Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

Zameldowanie na pobyt stały służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu osoby w miejscu, w którym się zameldowała.

Organ gminy dokonujący zameldowania na pobyt stały wydaje z urzędu osobie zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania.

Formularze i załączniki:

Formularz - Zgłoszenie pobytu stałego [pdf, 574.89 KB]

Wzór pełnomocnictwa [pdf, 46.93 KB]

Kategorie:

Referat Obywatelsko – Społeczny

Urząd Miasta i Gminy Wleń

| Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Przebudowa strony www Gminy Wleń i dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępniona na stronie internetowej: www.bip.wlen.pl informacją na temat przetwarzania przez Urząd Miasta i Gminy Wleń danych osobowych.