Podanie o zameldowanie decyzją administracyjną

1. Podanie o zameldowanie (napisane własnoręcznie) oddzielnie dla każdej pełnoletniej osoby.

2. Wypełniony formularz “Zgłoszenie pobytu stałego” lub „Zgłoszenie pobytu czasowego”,

3. Kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie (wypis z księgi wieczystej, umowa cywilno-prawna, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu)

Miejsce załatwienia sprawy/adres korespondencyjny:

Urząd Miasta i Gminy, Referat Obywatelsko-Społeczny, 59-610 Wleń, Pl.Bohaterów Nysy 7

tel. 75/ 7136087

 

Komórka odpowiedzialna:

Referat Obywatelsko-Społeczny Urzędu Miasta i Gminy Wleń,  Pl.Bohaterów Nysy 7, pokój nr 2

 

Opłata za wydanie decyzji od każdej pełnoletniej osoby wynosi 10 zł płatne w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Miasta i Gminy Wleń, BS Lwówek Śląski O/Wleń Nr 80 8384 1019 0000 0228 2000 0001 z adnotacją „opłata skarbowa”.

Termin załatwienia sprawy:

Nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 2 miesięcy. O każdym przypadku nie załatwienia sprawy w terminie, strona zostaje powiadomiona o nowym terminie załatwienia sprawy.

Sposób załatwienia sprawy:

Sprawa wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w kwestii potwierdzenia faktu zamieszkania w danym lokalu.

Ustawa z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności (tekst jedn. Dz.U. z 2015, poz.388 ze zm.).

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 1852)

Odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Podanie o zameldowanie należy składać w przypadku gdy najemca, właściciel lokalu odmawia potwierdzenia pobytu w lokalu na formularzu “Zgłoszenie pobytu  stałego” lub „Zgłoszenie pobytu czasowego” oraz jeżeli jest nieuregulowany stan prawny lokalu.

Formularze i załączniki:

Formularz - Zgłoszenie pobytu stałego [pdf, 574.89 KB]

Formularz - Zgłoszenie pobytu czasowego [pdf, 525.91 KB]

Kategorie:

Referat Obywatelsko – Społeczny

Urząd Miasta i Gminy Wleń

| Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Przebudowa strony www Gminy Wleń i dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępniona na stronie internetowej: www.bip.wlen.pl informacją na temat przetwarzania przez Urząd Miasta i Gminy Wleń danych osobowych.