Wydanie zaświadczenia z akt dowodów osobistych

 1. Wypełniony wniosek o wydanie zaświadczenia z akt dowodów osobistych,

 2. Dowód osobisty lub paszport       

Miejsce załatwienia sprawy/adres korespondencyjny:

 

 Urząd Miasta i Gminy we Wleniu  Wydział Obywatelsko-Społeczny  59-610 Wleń  pl. Bohaterów Nysy 7, tel. 75 7136 086

 

 Komórka odpowiedzialna:

 

 Wydział Obywatelsko Społeczny Urzędu Miasta I Gminy we Wleniu  590610 Wleń, pl. Bohaterów Nysy 7, pokój nr 2

 Opłata za wydanie zaświadczenia wynosi 17 zł , a za każdą stronę kserokopii dokumentu  5 zł - płatne w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Miasta I Gminy we Wleniu Bank Spółdzielczy Lwówek Śląski O/Wleń Nr 80 8384 1019 0000 0228 2000 0001 z adnotacją „opłata skarbowa”.

 Zwolnienia z opłaty skarbowej zgodnie z ustawą z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz.U. z 2015r., poz.783 z późn.zm.).

 Opłata od pełnomocnictwa – 17 zł (zwolnienie od opłaty są: małżonkowie, wstępni, zstępni lub rodzeństwo).

Termin załatwienia sprawy: 

 Odpowiedź do 7 dni.

 

 Sposób załatwienia sprawy:

 Zaświadczenie zawierające pełny odpis danych wydaje się na wniosek zainteresowanej osoby, złożony w formie pisemnej lub formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Odbiór zaświadczenia osobiście lub przez pełnomocnika.

 Ustawa z dnia 06 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (Dz.U. z 2010 r. Nr 167 poz.1131 z późn.zm.)

 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz.U. z 2015r. poz.783 z późn.zm.)

Brak

Formularze i załączniki:

Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt dowodów [pdf, 166.28 KB]

Kategorie:

Referat Obywatelsko – Społeczny

Urząd Miasta i Gminy Wleń

| Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Przebudowa strony www Gminy Wleń i dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępniona na stronie internetowej: www.bip.wlen.pl informacją na temat przetwarzania przez Urząd Miasta i Gminy Wleń danych osobowych.