Zgłoszenie utraty dowodu osobistego

Dokument pozwalający na ustalenie tożsamości (ze zdjęciem )

 

Miejsce załatwienia sprawy/adres korespondencyjny:

 

Urząd Miasta i Gminy we Wleniu  Wydział Obywatelsko-Społeczny  59-610 Wleń  pl. Bohaterów Nysy 7, tel. 75 7136 086

 

 

 

Komórka odpowiedzialna:

 

Wydział Obywatelsko-Społeczny Urzędu Miasta i Gminy we Wleniu, 59-610Wleń, pl. Bohaterów Nysy 7, pokój nr 2


Brak

 

Termin załatwienia sprawy:       

 

Niezwłocznie

 

 

 

Sposób załatwienia sprawy:

 

Osoba, która utraciła dowód osobisty zgłasza niezwłocznie, osobiście ten fakt organowi dowolnej gminy, a osoba przebywająca poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgłasza utratę dowodu osobistego w dowolnej placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Zgłoszenia można dokonać w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, w organie gminy, który wydał dowód osobisty.

 

Zgłoszenia utraty w placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej można również dokonać w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu.

 

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych, zgłoszenia utraty dokonuje rodzic, opiekun prawny lub kurator.

 

Organ gminy lub konsul wydaje osobie, która zgłasza utratę dowodu osobistego, zaświadczenie o o utracie dowodu osobistego ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące.

 

Zaświadczenie wydawane jest nieodpłatnie.


Ustawa z dnia 06  sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2010r. Nr 167, poz. 1131 z późn.zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2015r., poz 212).

Brak

Osoba, która utraciła dowód osobisty, jest obowiązana wystąpić niezwłocznie o wydanie nowego dokumentu w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Osoba, która znalazła cudzy dowód osobisty, jest obowiązana niezwłocznie przekazać ten dokument organowi dowolnej gminy, Policji, innemu organowi administracji publicznej lub placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej. Organy te przekazują niezwłocznie dowód osobisty organowi, który go wydał, w celu unieważnienia dokumentu.

                                                       

Osoba posiadająca dowód osobisty, która utraciła obywatelstwo polskie, jest obowiązana niezwłocznie zwrócić go do organu dowolnej gminy lub placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Kategorie:

Referat Obywatelsko – Społeczny

Urząd Miasta i Gminy Wleń

| Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Przebudowa strony www Gminy Wleń i dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępniona na stronie internetowej: www.bip.wlen.pl informacją na temat przetwarzania przez Urząd Miasta i Gminy Wleń danych osobowych.