Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy

 - Wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego

 - Kolorową fotografię  o wymiarach 35x45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą  ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy  do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów  z ciemnymi szkłami, patrząc na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

Fotografia powinna być wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

 - Fotografię o wymiarach co najmniej 492x610 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5MB - w przypadku wniosku składanego w postaci elektronicznej.

 - Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, w takim przypadku wymagane jest orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2008r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm. ).

 - Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny, w takim przypadku wymagane jest zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

 - W uzasadnionych przypadkach można załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyraz twarzy lub z otwartymi ustami.

 - Skrócony odpis polskiego aktu urodzenia lub małżeństwa – na żądanie organu gmin, w przypadku gdy dane zawarte we wniosku nie są zgodne z danymi zawartymi w Rejestrze Dowodów Osobistych lub rejestrze PESEL.

 - Dokument poświadczający obywatelstwo polskie – na żądanie organu gminy, w przypadku niezgodności dotyczącej obywatelstwa.

Miejsce załatwienia sprawy/adres korespondencyjny:

 Urząd Miasta i Gminy we Wleniu  Wydział Obywatelsko-Społeczny  59-610 Wleń  pl. Bohaterów Nysy 7

 tel. 75 7136 086

 

 Komórka odpowiedzialna:

 Wydział Obywatelsko-Społeczny Urzędu Miasta i Gminy we Wleniu  59-610 Wleń, pl. Bohaterów Nysy 7, pokój nr 2

 Brak

Termin załatwienia sprawy:    

Wydanie dowodu osobistego następuje nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, z możliwością przedłużenia terminu w trybie art. 36 kpa.

 Sposób załatwienia sprawy:

 

 Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej w formie:

 - pisemnej (papierowej)

 - w postaci elektronicznej (platforma ePUAP),opatrzonym bezpiecznym podpisem elektronicznym  weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu (zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne) lub  podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

 

 Wniosek składa osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, z wyjątkiem:

 - osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny, 

 - osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa jeden rodziców,

 - osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu  której wniosek składa opiekun prawny,

 - osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, w imieniu której wniosek składa kurator.

  

 Przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobom o których mowa wyżej jest wymagana obecność: osoby małoletniej (powyżej 5 roku życia), osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie  oraz osoby ubezwłasnowolnionej częściowo.

Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć wniosek o wydanie dowodu  osobistego, nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin.

 

 Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.

 Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych, dowód osobisty odbiera rodzic albo opiekun prawny, natomiast za osobę posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic albo kurator.

 

 - Ustawa z dnia 10 września 2010 roku o dowodach osobistych (Dz.U. z 2010r. Nr 167, poz.1131 z późn.zm.).

 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie wzoru  dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów  osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważniania i zwrotu (Dz.U. z 2015r., poz. 212).

Odmawia się wydania dowodu osobistego, w przypadku gdy fotografia załączona do wniosku przesłanego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie spełnia wymogów,  o których mowa w art. 29 ustawy, lub wnioskodawca składa wniosek o wydanie dowodu osobistego z naruszeniem innych przepisów niniejszej ustawy.

Odmowa wydania następuje w drodze decyzji administracyjnej, która posiada rygor natychmiastowej wykonalności.

Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Wleń w terminie 14 dni od daty jej doręczenia

 

Prawo do posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej  Polskiej.

Pełnoletni obywatel RP zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać dowód osobisty.

Dowód osobisty jest ważny przez okres 10 lat od daty jego wydania.

Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, jest ważny przez okres 5 lat  od daty jego wydania.

 

Formularze i załączniki:

wniosek o wydanie dowodu osobistego w postaci papierowej – DO/W/1 [pdf, 1.14 MB]

wniosek o wydanie dowodu osobistego w postaci elektronicznej – DO/W/1e [pdf, 635.84 KB]

Kategorie:

Referat Obywatelsko – Społeczny

Urząd Miasta i Gminy Wleń

| Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Przebudowa strony www Gminy Wleń i dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępniona na stronie internetowej: www.bip.wlen.pl informacją na temat przetwarzania przez Urząd Miasta i Gminy Wleń danych osobowych.