Wymiana i utrata dowodu osobistego

- Wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego

- Kolorową fotografię  o wymiarach 35x45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząc na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

Fotografia powinna być wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

- Fotografię o wymiarach co najmniej 492x610 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5MB - w przypadku wniosku składanego w postaci elektronicznej.

- Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, w takim przypadku wymagane jest orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2008r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm. ).   

- Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny, w takim przypadku wymagane jest zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

- W uzasadnionych przypadkach można załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyraz twarzy lub z otwartymi ustami.

- Skrócony odpis polskiego aktu urodzenia lub małżeństwa – na żądanie organu gmin, w przypadku gdy dane zawarte we wniosku nie są zgodne z danymi zawartymi w Rejestrze Dowodów Osobistych lub rejestrze PESEL.

- Dokument poświadczający obywatelstwo polskie – na żądanie organu gminy, w przypadku niezgodności dotyczącej obywatelstwa.

Urząd Miasta i Gminy we Wleniu, Wydział Obywatelsko-Społeczny  59-610 Wleń  pl. Bohaterów Nysy 7

tel. 75 7136 086

 Komórka odpowiedzialna:

 Wydział Obywatelsko-Społeczny Urzędu Miasta i Gminy we Wleniu  59-610 Wleń, pl. Bohaterów Nysy 7, pokój nr 2

Brak

Wydanie dowodu osobistego następuje nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, z możliwością przedłużenia terminu w trybie art. 36 kpa.

Sposób załatwienia sprawy:

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej w formie:

 

 - pisemnej (papierowej)

  - w postaci elektronicznej (platforma ePUAP),opatrzonym bezpiecznym podpisem elektronicznym  weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu (zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (możliwość ta zostanie udostępniona nie później niż w okresie 3 miesięcy od wejścia w życie nowej ustawy o dowodach osobistych).

  Wniosek składa osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, z wyjątkiem:

 - osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny, 

 - osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa jeden rodziców,

 - osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu  której wniosek składa opiekun prawny,

 - osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, w imieniu której wniosek składa kurator.

Przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobom o których mowa wyżej jest wymagana obecność: osoby małoletniej (powyżej 5 roku życia), osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie oraz osoby ubezwłasnowolnionej częściowo.

Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych, dowód osobisty odbiera rodzic albo opiekun prawny, natomiast za osobę posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic albo kurator.

 

- Ustawa z dnia 10 września 2010 roku o dowodach osobistych (Dz.U. z 2010r. Nr 167, poz.1131z późn.zm.).

 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważniania i zwrotu (Dz.U. z 2015r., poz. 212).

Odmawia się wydania dowodu osobistego, w przypadku gdy fotografia załączona do wniosku przesłanego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 29 ustawy, lub wnioskodawca składa wniosek o wydanie dowodu osobistego z naruszeniem innych przepisów niniejszej ustawy.

Odmowa wydania następuje w drodze decyzji administracyjnej, która posiada rygor natychmiastowej wykonalności.

Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Wleń w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Prawo do posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej  Polskiej. Pełnoletni obywatel RP zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać  dowód osobisty.

Dowód osobisty jest ważny przez okres 10 lat od daty jego wydania.

Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, jest ważny przez okres 5 lat  od daty jego wydania.

Wydanie nowego dowodu osobistego następuje w przypadku:

 - upływu terminu ważności dowodu osobistego;

 - zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego;

 - zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza;

 - utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza;

 - przekazania do organu gminy lub do placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego.

Unieważnienie dowodu osobistego następuje:

 - z dniem zgłoszenia do organu dowolnej gminy lub placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego przez jego posiadacza lub przekazania do organu dowolnej gminy lub do placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej przez osobę trzecią znalezionego cudzego dowodu osobistego;

 - z dniem utraty obywatelstwa polskiego lub zgonu posiadacza dowodu osobistego lub wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego;

 - z dniem przekazania posiadaczowi nowego dowodu osobistego, o ile wcześniej nie został unieważniony;

 - z dniem upływu ważności dowodu osobistego;

 - po upływie 4 miesięcy od zaistnienia okoliczności dotyczących zmiany danych, w przypadku niezłożenia przez posiadacza dowodu osobistego wniosku o jego wymianę

Dowody osobiste wydane przed dniem 1 marca 2015 r. zachowują ważność do upływu

terminów w nich określonych.Adres miejsca zameldowania zamieszczony w dowodzie osobistym wydanym na podstawie  przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych od dnia  wejścia w życie nowej ustawy  o dowodach osobistych z dnia 6 sierpnia 2010 r., nie potwierdza adresu miejsca zameldowania.

Zmiana adresu miejsca zameldowania nie stanowi podstawy do wymiany dowodu osobistego.

 

Formularze i załączniki:

wniosek o wydanie dowodu osobistego w postaci papierowej – DO/W/1 [pdf, 1.14 MB]

wniosek o wydanie dowodu osobistego w postaci elektronicznej – DO/W/1e [pdf, 635.84 KB]

Kategorie:

Referat Obywatelsko – Społeczny

Urząd Miasta i Gminy Wleń

| Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Przebudowa strony www Gminy Wleń i dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępniona na stronie internetowej: www.bip.wlen.pl informacją na temat przetwarzania przez Urząd Miasta i Gminy Wleń danych osobowych.