Inwestycje PWiK: przebudowa oczyszczalni ścieków we Wleniu oraz modernizacja ujęcia i stacji uzdatniania wody SUW Wleń

Od 1 stycznia 2020 roku, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o. rozpoczęło działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Wleń. 

Spółka wzięła na siebie odpowiedzialność za bezpieczeństwo dostaw wody, rozumiane jako ciągłe, nieprzerwane dostawy z kontrolą i zapewnieniem jej jakości. Woda to życie, a dobra woda to zdrowie, Wleń ma bardzo dobrą wodę o niewyczerpalnych zasobach, jednak  aby w pełni korzystać z  jej walorów,  trzeba zadbać o całą infrastrukturę związaną z jej wydobyciem, uzdatnieniem i rozsyłem. Podobnie jest ze ściekami – aby były sprawnie odprowadzane i należycie oczyszczane, niezbędna jest regularna konserwacja sieci kanalizacyjnych, oczyszczanie kanałów i przepompowni ścieków, modernizacja oczyszczalni ścieków.

stacja_uzdatniania_wody_suw_wlen.jpg

Stacja Uzdatniania Wody przy ul. Jana Kazimierza we Wleniu

20200813_085142.jpg

Oczyszczalnia ścieków we Wleniu, ul. Zarzecze

Jeszcze przed oficjalnym przejęciem obowiązków poczyniliśmy wiele działań przygotowawczych. W pierwszej kolejności opracowaliśmy mapy cyfrowe wszystkich sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i związanych z nimi urządzeń na terenie Wlenia i okolicznych miejscowości. Na podstawie przeprowadzonego audytu technicznego, zostały dokładnie sprecyzowane cele i zadania oraz został opracowany Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na kolejne cztery lata. Zostały w nim zawarte wszystkie zadania inwestycyjne, które będą realizowane przez naszą Spółkę oraz Miasto i Gminę Wleń w kolejnych latach.

Najważniejszymi i największymi inwestycjami PWiK są projekty: Przebudowa oczyszczalni ścieków we Wleniu oraz Modernizacja ujęcia i stacji uzdatniania wody SUW Wleń. Dobra wiadomość jest taka, że właśnie pozyskaliśmy środki finansowe na te inwestycje. Nasz wniosek o dofinansowanie został pozytywnie rozpatrzony przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i uzyskaliśmy bezzwrotna dotację w wysokości 85 % kosztów kwalifikowalnych w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

oczyszczalnia_sciekow_wlwn.jpg

Oczyszczalnia ścieków we Wleniu, ul. Zarzecze

Realizacja inwestycji zaplanowana jest na najbliższe dwa lata. Po zakończeniu oczyszczalnia ścieków i stacja uzdatniania wody będą obiektami nowoczesnymi, w pełni zautomatyzowanymi i monitorowanymi, a oczyszczane ścieki i uzdatniana woda będą spełniać wszystkie jakościowe wymogi prawne.

Końcowym efektem projektu będzie nie tylko poprawa stanu środowiska naturalnego i ochrona obszarów chronionych, ale również podniesienie standardu życia mieszkańców terenów objętych jego realizacją i zapewnienie im ciągłości dostaw wody pitnej o właściwej jakości. Z efektów będą korzystać mieszkańcy tego terenu i turyści, a w dalszej perspektywie czasowej, korzystać będzie cała społeczność regionalna przebywająca w czystym środowisku. Niewątpliwie realizacja inwestycji przyczyni się do wzrostu atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej Gminy Wleń.


Źródło: PWiK Bolesławiec

Opublikowano: 18 sierpnia 2020 09:12

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 817

Urząd Miasta i Gminy Wleń

| Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Przebudowa strony www Gminy Wleń i dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępniona na stronie internetowej: www.bip.wlen.pl informacją na temat przetwarzania przez Urząd Miasta i Gminy Wleń danych osobowych.