Wnioski o szacowanie szkód powstałych na plantacjach na terenie Gminy Wleń

susza (link otworzy duże zdjęcie)

INFORMACJA
Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód wyrządzonych
przez suszę w gospodarstwach rolnych na terenie Miasta i Gminy Wleń.

Zawiadamiamy, iż na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Wleń została powołana przez Wojewodę Dolnośląskiego Gminna Komisja ds. szacowania szkód wyrządzonych przez suszę w gospodarstwach rolnych.

Prace komisji przeprowadzone będą zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi według których komisja może szacować szkody w uprawach na kategoriach gleb ujętych w monitoringu suszy prowadzonym przez Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut badawczy w Puławach, dla których system wskazuje zagrożenie wystąpienia tym zjawiskiem.

Poszkodowani suszą rolnicy mogą składać wnioski o oszacowanie szkód powstałych na ich plantacjach na obowiązujących drukach, które można pobrać w Urzędzie Miasta i Gminy Wleń, Plac Bohaterów Nysy 7, 59-610 Wleń, pok. nr 3 (parter) lub na stronie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu (www.duw.pl zakładka Urząd – Wydziały – Wydział Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska – Oddział Rolnictwa i Środowiska) >KLIKNIJ i PRZEJDŹ.

 

Wypełnione i czytelnie podpisane wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Wleń w godzinach urzędowania lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) na adres tut. urzędu do dnia 30.08.2019 r.

Uwaga:
1. Do wniosku należy dołączyć kserokopię wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich złożonego do ARiMR w 2019 r. oraz obowiązkowo należy podać nr telefonu kontaktowego.
2. Oszacowanie zakresu i wysokości szkód powstałych w gospodarstwach rolnych jest możliwe wyłącznie na podstawie wizji terenowej.
3. Protokoły, w których poniesione straty oszacowane będą poniżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie nie będą przekazywane do Wojewody Dolnośląskiego i pozostaną w aktach tut. Urzędu.

Opublikowano: 12 sierpnia 2019 11:44

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

Informacja dla Rolników' [430.05 KB]

Wyświetleń: 451

Urząd Miasta i Gminy Wleń

| Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Przebudowa strony www Gminy Wleń i dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępniona na stronie internetowej: www.bip.wlen.pl informacją na temat przetwarzania przez Urząd Miasta i Gminy Wleń danych osobowych.