Wyjaśniamy wątpliwości dot. decyzji podatkowych

banknoty (link otworzy duże zdjęcie)

Drodzy Podatnicy! Urząd  Miasta i Gminy Wleń wyjaśnia!

W związku z pojawiającymi się pytaniami i wątpliwościami naszych podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego lub łącznego zobowiązania pieniężnego w sprawie doręczania decyzji podatkowych, wyjaśniamy interesujące Państwa kwestie.

Współwłasność a doręczanie decyzji w podatkach lokalnych.

Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, a obowiązek podatkowy od nieruchomości ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach. W myśl tego przepisu współwłaścicielami mogą być również małżonkowie.

W przypadku osób fizycznych zobowiązanie podatkowe powstaje na podstawie decyzji ustalającej wymiar podatku, którą wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Jeżeli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności, wówczas decyzję o wymiarze podatku doręcza się wszystkim współwłaścicielom odrębnie. Również w sytuacji, gdy współwłaścicielami są małżonkowie.

Decyzja podatkowa podlega doręczeniu podatnikom zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej - musi zostać doręczona każdemu z małżonków.

Nie wystarczy wymienić w decyzji obojga małżonków, konieczne jest jej doręczenie każdemu osobno.

W obowiązującym stanie prawnym małżonków traktuje się tak, jak innych współwłaścicieli. Oznacza  to, że każdy z małżonków jako współwłaściciel jest odpowiedzialny solidarnie za zobowiązanie podatkowe i powinien otrzymać jeden egzemplarz decyzji w sprawie podatku od nieruchomości za nieruchomość będącą we współwłasności (podobnie jak w przypadku współwłasności, gdy współwłaścicielami nie są małżonkowie).

W decyzji wymiarowej dotyczącej nieruchomości będącej we współwłasności małżonków, sporządzonej   w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, powinni być wykazywani obydwoje małżonkowie jako podatnicy podatku, a podatek wymierzony w jednej kwocie tj. bez podziału kwoty na poszczególnych współwłaścicieli.

Doręczenie decyzji tylko jednemu z małżonków jest niezgodne z przepisami dotyczącymi doręczeń zawartymi w Ordynacji podatkowej i będzie skutkowało tym, że małżonek, który decyzji nie otrzymał, nie będzie zobowiązany do zapłacenia podatku i nie będzie możliwe egzekwowanie od niego należności. Przepisy dotyczące odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania podatkowe stanowią, że wierzyciel (organ podatkowy, w naszym przypadku gmina Wleń może żądać całości lub części uiszczenia należnego podatku od wszystkich dłużników łącznie lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych, przy czym aż do zupełnego zaspokojenia wierzyciela wszyscy dłużnicy solidarnie pozostają zobowiązani (art. 366 Kodeksu Cywilnego).

Oznacza to, że zapłata w całości podatku przez jednego ze współwłaścicieli (jednego małżonka) powoduje, że drugi współwłaściciel nie jest zobowiązany do uiszczenia podatku.

Zgodnie z art. 91 ustawy Ordynacja podatkowa do odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania podatkowe stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego dla zobowiązań cywilnoprawnych.  

 

Opublikowano: 22 marca 2019 07:52

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 373

Urząd Miasta i Gminy Wleń

| Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Przebudowa strony www Gminy Wleń i dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępniona na stronie internetowej: www.bip.wlen.pl informacją na temat przetwarzania przez Urząd Miasta i Gminy Wleń danych osobowych.