Na podstawie art. 154 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Wleń informuje o kryteriach branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentach niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbie punktów możliwej do uzyskania za poszczególne kryteria w postępowaniach rekrutacyjnych do:

Publicznego Przedszkola we Wleniu z Oddziałami Zamiejscowymi w Pilchowicach:

1. Kryteria główne -  brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego (tj. w pierwszej kolejności); określone art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe( t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.).

2. Kryteria dodatkowe – brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego (tj. w dalszej kolejności); określone uchwałą Nr 260/XL/18/ Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola z oddziałami zamiejscowymi prowadzonego przez Miasto i Gminę Wleń.

I klasy Szkoły Podstawowej we Wleniu:

1. Na podstawie z  art. 133 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie.

2. Zgodnie z art. 133 ust. 2 ww. ustawy, kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria określone uchwałą Nr 259/XL/18/ Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto i Gminę Wleń.

  UCHWAŁA NR 259/XL/18RADY MIASTA I GMINY WLEŃ

  UCHWAŁA NR 260/XL/18/RADY MIASTA I GMINY WLEŃ

  Zarządzenie nr 0050. 8. 2020 Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola publicznego z oddziałami zamiejscowymi oraz klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonych przez Gminę Wleń w roku szkolnym 2020/2021.

 

                                                                           

Urząd Miasta i Gminy Wleń

| Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Przebudowa strony www Gminy Wleń i dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępniona na stronie internetowej: www.bip.wlen.pl informacją na temat przetwarzania przez Urząd Miasta i Gminy Wleń danych osobowych.