logotypy

W dniu 27.04.2017 roku Gmina Lubomierz, reprezentująca porozumienie Gmin: Lubomierz, Mirsk, Piechowice i Wleń, podpisała z Województwem Dolnośląskim umowę o dofinansowanie projektu "Informatyzacja Urzędów Gmin Lubomierz, Mirsk, Piechowice, Wleń, w celu wdrożenia e-usług publicznych - etap II". Umowa nr RPDS.02.01.03-02-0008/16-00 została zawarta w ramach osi priorytetowej nr 2 "Technologie informacyjno-komunikacyjne", działania nr 2.1. "E-usługi publiczne", poddziałania nr 2.1.3. "E-usługi publiczne- ZIT AJ", Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Projekt zakłada poszerzanie oferty gmin w zakresie nowych e-usług (usług świadczonych z wykorzystaniem systemu informatycznego) oraz związane z tym prace integracyjne systemu, zakupy sprzętu i niezbędne działania towarzyszące. Głównym jego celem jest poprawa jakości i dostępności do usług świadczonych przez Urzędy. Po zakończeniu projektu więcej spraw będzie można załatwić nie wychodząc z domu i w godzinach dogodnych dla mieszkańców. Wszystkie e-usługi będą bezpłatne. Całkowita wartość projektu została w Umowie określona na  3 318 421,74 zł, z czego kwota wydatków kwalifikowanych to: 3 314 582,89 zł. Dofinansowanie jakie 4 Gminy łącznie otrzymają z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację tego zadania to 2 817 395,46 zł. Resztę stanowił będzie wkład własny poszczególnych Partnerów biorących udział w projekcie.

Mimo, iż Umowę podpisano dopiero teraz, to prace już się rozpoczęły. Podjęto między innymi działania mające na celu wyłonienie dostawcy/dostawców usług, sprzętu i prac budowlanych. Tak więc już w przyszłym roku mieszkańcy Gmin uczestniczących w projekcie będą mieli możliwość skorzystania z nowej formy kontaktów z Urzędami.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wraz z końcem kwietnia 2018r. zakończyła się realizacja projektu "Informatyzacja Urzędów Gmin Lubomierz, Mirsk, Piechowice, Wleń, w celu wdrożenia e-usług publicznych - etap II".  W ramach wspólnej inicjatywy Gmin: Lubomierz, Mirsk, Piechowice i Wleń nasi mieszkańcy zyskali możliwość szerszego kontaktu z Urzędem Gminy i załatwiania spraw urzędowych za pośrednictwem Internetu i bez konieczności osobistej wizyty w Urzędzie. Dzięki wdrożonemu oprogramowaniu i modernizacji infrastruktury mieszkańcy naszej gminy mogą między innymi złożyć wniosek o:

  • załatwienie sprawy urzędowej drogą elektroniczną
  • informowanie nas o wygenerowaniu należności wobec naszej osoby w systemie dziedzinowym Urzędu Gminy
  • rozłożenie zapłaty podatku na raty, odroczenie terminu płatności podatku, odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, umorzenie zaległości podatkowych w całości lub w części,
  • Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu
  • zwrot podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie oleju napędowego
  • lokalizację zjazdu z drogi, zajęcie pasa drogowego czy umieszczenie urządzenia w pasie drogowym

Istnieje też możliwość złożenia za pośrednictwem Internetu deklaracji na podatek rolny i leśny wraz z załącznikami, deklaracji na podatek od nieruchomości wraz z załącznikami albo deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Teraz wiele spraw w Urzędzie Gminy będzie można załatwić nie tylko nie wychodząc z domu, ale także o dowolnej porze dnia i nocy. Skorzystanie z nowych e-usług ułatwiają filmy instruktarzowe zamieszczone na naszej stronie internetowej.

Cały projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w kwocie blisko 2 800 000 zł w ramach Umowy nr RPDS.02.01.03-02-0008/16-00 zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Po raz kolejny udało się nie tylko skutecznie aplikować o środki pomocowe, ale także terminowo zrealizować projekt i osiągnąć założone w nim, korzystne dla mieszkańców rezultaty. Mamy nadzieję, że łatwiejsza komunikacja z Urzędem podniesie poziom zadowolenia mieszkańców z naszych usług.

 

Urząd Miasta i Gminy Wleń

| Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Przebudowa strony www Gminy Wleń i dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępniona na stronie internetowej: www.bip.wlen.pl informacją na temat przetwarzania przez Urząd Miasta i Gminy Wleń danych osobowych.