Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

2. Faktury VAT albo potwierdzone przez Burmistrza lub upoważnionego pracownika urzędu za zgodności z oryginałem ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego.

3. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru.

Urząd Miasta i Gminy we Wleniu
Plac Bohaterów Nysy 7
59-610 Wleń
Referat Planowania i Finansów - pok. nr 14
tel. 757136079
fax. 757137050
e-mail: podatki@wlen.pl
w godzinach: poniedziałek: 8.00-17.00
wtorek-czwartek: 7.30 -15.30
piątek: 7.30 -14.30

brak

Wydanie decyzji w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.


Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji w terminie:

- od 1 kwietnia do 30 kwietnia danego roku – jeżeli wniosek został złożony w terminie od 1 lutego do ostatniego dnia lutego danego roku,

- od 1 października do 30 października danego roku – jeżeli wniosek został złożony w terminie od 1 sierpnia do 31 sierpnia danego roku.

  • Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1340).
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do  produkcji rolnej (Dz. U. z 2013 r., poz. 789).
  • Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie  stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w  2018 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2215).

W przypadku decyzji odmownej wnioskującemu przysługuje prawo odwołania się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem  Burmistrza Miasta i Gminy Wleń.

Formularze i załączniki:

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego [pdf, 282.92 KB]

Wykaz faktur VAT zakupu oleju napędowego do zwrotu podatku akcyzowego [pdf, 45.08 KB]

Kategorie:

Referat Budżetu i Finansów

Urząd Miasta i Gminy Wleń

| Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Przebudowa strony www Gminy Wleń i dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.