Podatek od nieruchomości od osób prawnych

1. Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1) wraz z załącznikiem do deklaracji  (ZN-1). Deklarację na podatek od nieruchomości wraz z załącznikiem składa się w terminie do 31 stycznia każdego roku, organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia nieruchomości, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. W przypadku zaistnienia zmian stanu faktycznego należy skorygować deklarację na podatek od nieruchomości w terminie 14 dni od ich zaistnienia. Obowiązek składania deklaracji dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg przewidzianych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.

2. Dokumenty potwierdzające powstanie obowiązku podatkowego, np. akt notarialny, umowa kupna-sprzedaży, umowa dzierżawy nieruchomości będącej własnością jednostki samorządu terytorialnego itp.

3. Dokumenty potwierdzające zmianę podstawy opodatkowania w przypadku zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opodatkowania.

4. Pisemne uzasadnienie przyczyny zmiany, w przypadku zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opodatkowania.

5. Pełnomocnictwo, w przypadku działania przez pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

Urząd Miasta i Gminy we Wleniu
Plac Bohaterów Nysy 7
59-610 Wleń
Referat Planowania i Finansów pok. nr 14
tel. 757136079
fax: 757137050
e-mail: podatki@wlen.pl
w godzinach: poniedziałek 8.00-17.00
wtorek-czwartek 7.30-15.30
piątek 7.30-14.30

Złożenie deklaracji jest wolne od opłat. Złożenia pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł.

Wysokość podatku od nieruchomości jest określana przez podatnika w deklaracji. Kwotę obliczonego w deklaracji podatku należy podzielić na 12 rat i wpłacać w terminie: I rata do 31 stycznia, raty II-XII do 15 każdego miesiąca.

W przypadku dokonywania wpłaty po terminie, do kwoty wpłaty należy doliczyć odsetki liczone od terminu płatności do dnia dokonania wpłaty. Odsetek nie nalicza się, jeżeli ich wysokość nie przekracza trzykrotności opłaty dodatkowej pobieranej przez "Pocztę Polską" za polecenie przesyłki listowej (odsetek nie nalicza się, gdy nie przekraczają one wartości 8,70 zł).

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Wpłaty należy dokonywać na konto bankowe Urzędu Miasta i Gminy Wleń: BS Lwówek Śląski O/Wleń 80 8384 1019 0000 0228 2000 0001.

Po upływie terminu płatności nieopłaconej raty podatku wystawia się upomnienie, na podstawie którego należność winna być uregulowana w ciągu siedmiu dni od daty otrzymania. W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego (wg właściwości) w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.

• Ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1785 ze zm.).
• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja Podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 201 ze zm.).
• Uchwała nr 229/XXVI/17 z dnia 26 października 2017r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

• Uchwała nr 143/XXII/16 z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

• Uchwała nr 162/XXIII/16 z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Od decyzji określającej wysokość podatku na dany rok służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze, które należy wnieść w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu wydającego decyzję, czyli Burmistrza Miasta i Gminy Wleń.

Formularze i załączniki:

Załącznik nr 1 - Deklaracja na podatek od nieruchomości [pdf, 172.93 KB]

Załącznik nr 2 - Dane o nieruchomościach [pdf, 141.61 KB]

Uchwała nr 229/XXXVI/17 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości [pdf, 72.66 KB]

Kategorie:

Referat Budżetu i Finansów

Urząd Miasta i Gminy Wleń

| Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Przebudowa strony www Gminy Wleń i dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.