Złóż wniosek o dofinansowanie na usunięcie azbestu

azbest (link otworzy duże zdjęcie)

Burmistrz Miasta i Gminy Wleń ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie prac związanych z demontażem, zbieraniem, transportem, zabezpieczeniem i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest w ramach Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Wleń w roku 2018.     

Dofinansowaniem objęty jest koszt realizacji demontażu, zbierania, transportu, zabezpieczenia i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest i dotyczy wyłącznie kosztów poniesionych po dacie rozstrzygnięcia konkursu. Nie jest możliwe usuwanie wyrobów zawierających azbest we własnym zakresie przez osobę fizyczną. Gmina Wleń na podstawie zaakceptowanych wniosków, przeprowadzi postępowanie przetargowe i wyłoni Wykonawcę całego zadania.

Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych lub elewacji.

Gmina wystąpi o środki na sfinansowanie demontażu, zabezpieczenia, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. W przypadku nie otrzymania dofinansowania przedsięwzięcie nie będzie realizowane.

Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Wleń lub za pośrednictwem poczty na poniższy adres, od dnia 11 stycznia 2018 do 05 lutego 2018 roku. Za termin złożenia wniosku uznaje się datę wpływu do tut. Urzędu. Druki wniosków można otrzymać w Urzędzie Gminy Wleń w pokoju nr 3 lub pobrać w formie elektronicznej ze strony www.wlen.pl. Pula środków ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń, wnioski nierozpatrzone przechodzą na kolejny rok, jako pierwsze w kolejności.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Wleń, Plac Bohaterów Nysy 7, 59-610 Wleń, pokój nr 3, tel. (75) 7136085 od poniedziałku do piątku w godzinach 800-1430.  

Wniosek do pobrania znajduje się poniżej.

                 

Opublikowano: 12 stycznia 2018 07:57

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

Wniosek o dofinansowanie utylizacji azbestu [31.5 KB]

Wyświetleń: 346

Urząd Miasta i Gminy Wleń

| Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Przebudowa strony www Gminy Wleń i dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.