Dofinansowanie sieci ciepłowniczej we Wleniu

belka_ue.png
Projekt pn. "Modernizacja sieci ciepłowniczej Gminy Wleń" dofinansowany został ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WD 2014-2020,

Oś Priorytetowa nr 3: „Gospodarka niskoemisyjna”.

Działanie nr 3.5 „Wysokosprawna Kogeneracja – konkurs horyzontalny”

Schemat nr 3.5.A. Budowa, przebudowa (w tym zastąpienie lub odnowa istniejących) jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej Kogeneracji i trigenercji o całkowitej nominalnej mocy elektrycznej do 1 MW (również wykorzystujące OZE)

Głównym celem projektu jest modernizacja sieci ciepłowniczej we Wleniu oraz redukcja zanieczyszczeń powietrza poprzez zmniejszenie emisji CO2, zmniejszenie kosztów eksploatacji linii ciepłowniczej oraz zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło. 

Gmina Wleń informuje, że w ramach realizacji projektu pt. „Modernizacja sieci ciepłowniczej Gminy Wleń” (nr wniosku RPDS.03.05.00-02-0013/16-01) trwają prace modernizacyjne polegające na wymianie 19-letnich rur oraz zainstalowania systemu do zarządzania siecią. Oprócz zmniejszenia kosztów użytkowania sieci (poprzez jej uszczelnienie, zmianę sposobu zarządzania ciepłem) powodem realizacji inwestycji jest zmniejszenie emisji gazów i pyłów do atmosfery (CO2, PM10). Jest to część długofalowego działania Gminy i wpisuje się wprost w Strategię Rozwoju Gminy, Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Wleń oraz jest wpisany do PGN. Celem głównym składanego projektu jest więc modernizacja sieci ciepłowniczej we Wleniu oraz redukcja zanieczyszczeń powietrza. Cel główny zostanie zrealizowany przez realizację poszczególnych celów szczegółowych, czyli:

1. Zmniejszenie emisji CO2 o 46,62 tony/rok.

2. Zmniejszenie emisji pyłów PM10 (o ok. 86,67%)

3. Zmniejszenie kosztów eksploatacji linii ciepłowniczej o 22022,40 zł/rok.

4. Zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło o 755,49 GJ/rok.

 

Ogólny budżet projektu wynosi                368 114,15 zł, w tym:

kwota dofinansowania wynosi  (85%)      312 897, 03 zł;

wkład własny Gminy Wleń  ( 15%)           55 217,12 zł.

Opublikowano: 02 października 2017 13:11

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 397

Urząd Miasta i Gminy Wleń

| Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Przebudowa strony www Gminy Wleń i dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.